فعالیت های ساربانگ

آموزشگاه آزاد موسیقی ساربانگ از طریق برگزاری گکارگاه های موسیقی مادر و کودک با متدی نوین در پی تحقق اهداف والایی میباشد.

آموزش موسیقی

آموزش موسیقی و آماده سازی کودکان برای فراگیری موسیقی حرفه ایی در آینده

آموزش موسیقی

آموزش موسیقی و آماده سازی کودکان برای فراگیری موسیقی حرفه ایی در آینده

آموزش موسیقی

آموزش موسیقی و آماده سازی کودکان برای فراگیری موسیقی حرفه ایی در آینده

آموزش موسیقی

آموزش موسیقی و آماده سازی کودکان برای فراگیری موسیقی حرفه ایی در آینده

آموزش موسیقی

آموزش موسیقی و آماده سازی کودکان برای فراگیری موسیقی حرفه ایی در آینده

آموزش موسیقی

آموزش موسیقی و آماده سازی کودکان برای فراگیری موسیقی حرفه ایی در آینده
null

خبر های جدید

null

اساتید

null

گالری ها

فهرست